miniDIALER

Ustawienia


Dzięki usłudze możesz:
- zarządzać połączeniami wychodzącymi przez www,
- zaimportować z pliku tekstowego numery i zarządzać nimi przez www,
- włączyć automatyczne wykonywanie połączeń i łączenie ich z pierwszym wolnym agentem,
- zdefiniować różne statusy rozmów,
- sprawdzać statystyki pracy agentów.


UWAGA: agenci logują się do usługi wpisując adres: crm.supervoip.pl


 Cena usługi: 12 zł netto / mc (za stanowisko)


 Zobacz również:
- miniCRM - Możliwości
- miniCRM - Ustawienia


Instalacja usługi:
Usługa "miniDIALER" do prawidłowego działania wymaga usługi "miniCRM".
Aby uruchomić usługę w panelu zarządania wybieramy zakładkę "Moje konto" / "Usługi" i z listy usług globalnych wybieramy usługę "miniDIALER"


Po instalacji usługi kliknij w nią, aby wejść do jej konfiguracji
 

Przed uruchomieniem usługi musisz wykonać nastepujące działania:

 1. Zdefiniować agentów, którzy będą mieli dostęp do usługi "miniDIALER" (w usłudze "miniCRM")
 2. Utworzyć kategorie/grupy dla importowanych numerów. (Dzięki podziałowi łatwiej będzie przydzielać numery do różnych kampanii.)
 3. Dodać własne skutki rozmów. (Po zakończonej rozmowie agent może wybrać z jakim skutkiem się zakończyła, w tym np. przenieść rozmowę na inny dzień i godzinę.)
 4. Zaimportować numery do utworzonych wcześniej kategorii.
 5. Utworzyć pierwszą kampanię dialera.
 6. Uruchomić dialer i włączyć agentów do kampanii.
 7. Uruchomić panel agenta

 
1. Definiowane agentów z dostępem do usługi "miniDialer".

Agenci wykonujący połączenia będą logować się na stronie http://crm.supervoip.pl/.

Ustawienia dostępu do powyższej strony definiujemy w usłudze "miniCRM". Proszę na liście usług kliknąć w nazwę usługi "miniCRM", zobaczą Państwo listę wszystkich zarejestrowanych kont SIP. Przy każdym koncie SIP znajduje się pole na wprowadzenie hasła dostępowego oraz pole typu checkbox w kolumnie "Aktywuj". Aby agent mógł się zalogować do CRM-u należy zaznaczyć pole "Aktywuj" przy jego numerze oraz zdefiniować jego hasło dostępu. Operację należy powtórzyć dla wszystkich kont SIP które będą dokonywać połączeń w dialerze. (Proszę pamiętać, że hasło do CRM-u to nie jest hasło do konta SIP którego używają Państwo w swoich telefonach).


2. Tworzenie kategorii numerów

Kategoriami numerów zarządzamy w zakładce "Kategorie numerów". Mogą Państwo utworzyć nieograniczoną liczbę kategorii. Numery nie mogą powtarzać się w danej kategorii, system w trakcie importu samoczynnie pominie duplikaty. Numery telefonów mogą się powtarzać w różnych kategoriach.
 
3. Skutki rozmów

Rozmowy telefoniczne mogą kończyć się z różnym skutkiem np. "sprzedaż", "zakończony", "zrezygnował" lub "zadzwoń później". W zakładce "Skutki rozmów" mogą Państwo utworzyć dowolną ilość własnych skutków. Przy wybranych statusach można włączyć pokazywanie daty i godziny dla następnego połączenia, sprawdza się to tylko w przypadku skutku "zadzwoń później".

Skutki rozmów to nie jedyne pole które służy opisywaniu rozmów, dodatkowo agent zawsze widzi wszystkie pola z bazy danych numerów oraz pole dodatkowe na uwagi.


 
4. Importowanie numerów.

Import numerów możemy przeprowadzić w zakładce "Baza numerów". Proszę kliknąć w zielony przycisk w prawym górnym rogu "Import numerów". Następnie proszę postępować wg. instrukcji na stronie konfiguracja usługi miniCRM w sekcji Baza numerów / Import.
 
5. Tworzenie kampanii dialera

W celu utworzenia kampanii należy przejść do zakładki Dialer lub z listy usług kliknąć w nazwę usługi miniDialer. Otworzy się strona z formularzem do tworzenia nowych kampanii, a pod nim lista wszystkich wcześniej utworzonych dialerów. Aby utworzyć kampanię należy wpisać jej nazwę i potwierdzić przyciskiem Zapisz.

Na liście znajduje się: nazwa kampanii, status (przycisk stop oznacza że już działa i możemy ją zatrzymać, przycisk start że kampania czeka na uruchomienie i należy kliknąć w przycisk aby to zrobić), przydzieleni aganci, nazwa kategorii numerów z które ten dialer dzwoni oraz przycisk do usuwania.

Po utworzeniu nowej kampanii lub po kliknięciu w jej nazwę na liście otworzy się formularz z parametrami dialera. Po lewej stronie formularza widoczna jest lista przydzielonych agentów/kont SIP i lista wyboru umożliwiająca przydzielenie nowych osób.


Po prawej stronie znajdują się parametry kampanii.
 1. Nazwa kampanii: tutaj możemy zmienić nazwę
 2. Panel kampanii: (zielony przycisk obok nazwy) służy to otwierania panelu z podglądem aktualnych połączeń w danej kampanii
 3. Status: wyłączona/włączona, przesunięcie suwaka w lewo lub w prawo zmienia ustawienia pola
 4. Numery prywatne: zdarza się, że agenci nie chcą aby numery raz przydzielone do nich zostały przydzielone do kogoś innego, wtedy należy użyć tej opcji i ustawić ją na wartość inną od wyłączona
 5. Kategoria numerów: wybór kategorii numerów z której dialer będzie dzwonił
 6. Autozapis: Automatyczne zapisanie danych
 7. Jeśli wszyscy agenci są zajęci: Nie łącz lub wrzucaj do kolejki
 8. Informacja o oczekiwaniu na agenta: komunikat o oczekiwaniu lub muzyka
 9. Czas oczekiwania na połączenie: Czas oczekiwanie na odebranie telefonu do klienta
 10. Maksymalna ilość połączeń w przypadku gdy wszyscy agenci prowadzą rozmowę: wyrażony w procentach poziom naddzwaniania numerów, dla przykładu ustawienie 100% oznacza, że dla każdego wolnego agenta wybierane będą 1+100% = 2 połączenia.
 11. Maksymalna ilość jednoczesnych prób połączenia przez dialer: należy zdefiniować limit połączeń wybieranych na każde 5 sekund
 12. Ilość ponownych prób przy zajętych lub nieodebranych: należy określić ile razy chcemy dzwonić do numerów które nie odebrały lub zostały rozłączone
 13. Czas między kolejnymi próbami w minutach: czas pomiędzy połączeniami do numerów które nie odebrały lub zostały rozłączone


 
6. Pogląd aktualnie wybieranych numerów oraz bieżące statystyki dotyczące kampanii

W bloku statystyk znajduje się nazwa aktualnie wydzwanianej kategorii numerów oraz lista wszystkich skutków z przypisanymi do nich numerami. Na samym dole znajduje się pozycja odrzucone. Wszystkie numery które zostały wydzwonione częściej niż ustalony limit ponownych połączeń zostaną tutaj zliczone.

* Wskazówka: Jeżeli baza się skończyła i posiadamy bardzo dużo odrzuceń, możemy je w prosty sposób ponownie przedzwonić zwiększając limit prób połączeń np. podwajając go. Innym sposobem jest restart licznika prób połączeń w bazie numerów.

 
 
7. Panel agenta

Agenci logują się na stronie http://crm.supervoip.pl/ podając swój numer konta SIP oraz hasło ustalone w zakładce Użytkownicy (patrz punkt 1). Po zalogowaniu agent powinien przejść w menu do zakładki Dialer.

 

Po nawiązaniu połączenia z agentem na stronie automatycznie otworzy się specjalny formularz dotyczący trwającej konwersacji. Agent może zmienić status rozmowy np. przenieść ją na inny termin oraz uzupełnić inne pola takie jak uwagi czy dane osobowe kontaktu. W lewym rogu powyższej ilustracji widzimy jak wygląda połączenie w programie telefonicznym.

* Uwaga: agent który posiada otwarty formularz jest oznaczony jako skreślony (nieprzyjmujący połączeń) w panelu kampanii.

Po zapisaniu zmian formularz zostanie zamknięty a agent zobaczy komunikat oczekiwania na połączenie. W tym momencie system będzie wybierał nowe połączenia dla tego agenta.


Numery prywatne

W ustawieniach skutków znajduje się kolumna "Prywatny". Jeżeli agent wybierze dla numeru skutek który jest prywatny oznaczy go jako numer który chce bezwzględnie obsługiwać. Połączenia z numerami prywatnymi są wykonywane tylko gdy agent jest zalogowany nigdy nie trafiają do innych agentów.

Numery prywatne działają tylko jeżeli w danej kampanii dialera w jej ustawieniach włączymy numery prywatne. Tak więc nie wystarczy wybrać skutek "prywatny", należy przedewszystkim uruchomić numery prywatne w ustawieniach kampanii.

Ustawienia numerów prywatnych dzielimy na:

 • ręczne - dialer nie wybiera połączeń prywatnych, agent musi przejść do zakładki menu "Połączenia" zamiast "Dialer" i tam wybrać numer z listy który chce przedzwonić. Następnie postępować wg. instrukcji w usłudze miniCRM.
 • automatyczne - dialer wybiera połączenia prywatne poza kolejnością tylko gdy agent przypisany do kontaktu jest dostępny i wolny.

* Wskazówka: agenci mogą korzystać naprzemiennie z zakładki Dialer i Połączenia do przedzwonienia bazy.W zakładce zobaczy po lewej stronie listę dostępnych kampanii dialera oraz komunikat z prośbą o dołączenie do jednej z nich. Po kliknięciu przycisku "Dołącz" obok interesującej agenta kampanii rozpoczyna się wybieranie numerów dla tego agenta. Jeżeli agent nie posiada żadnego połączenia będzie widział komunikat z prośbą o czekanie na nowe połączenie.