Regulamin świadczenia usług w sieci SuperVoIP.pl

 


§ 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne
Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych pod marką supervoip.pl oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

§ 2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
- Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy
- Umowa - umowa o świadczenie Usług pomiędzy Operatorem a Abonentem, której integralną część stanowią Regulamin oraz Cennik
- Użytkownik – podmiot, który jest stroną Umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem
- Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem Operatora, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi
- Operator – ST LINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Sielska 17a, 60-129, Poznań, NIP: 779-246-72-42, Regon: 367731529, KRS:0000684755, Wpis UKE: 12096 zarządzający siecią SuperVoip.pl
- Sieć SuperVoip.pl - infrastruktura, która pozwala na realizację Usług, w szczególności ogół środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania Usług, do którego Użytkownik posiada dostęp za pomocą logowania
- Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Operatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługa polegająca na realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet (VoIP)
- Terminal VoIP - urządzenie końcowe po stronie Użytkownika zapewniające przyłączenie do sieci supervoip.pl, w szczególności telefon IP, bramka VoIP, smartfon z aplikacją VoIP, centrala lub komputer PC z zainstalowanym z oprogramowaniem obsługujące protokół SIP
- Biling - szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Użytkownika w ostatnim okresie rozliczeniowym
- Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Użytkownika wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca
- Cennik – szczegółowy wykaz stawek i cen usług świadczonych przez operatora na rzecz użytkownika, stanowiący integralną część Umowy, publikowany na stronie www.supervoip.pl
- Konto SIP - numer wewnętrzny sieci supervoip.pl czyli siedmiocyfrowy numer przydzielany Użytkownikowi przy procesie zamówienia na okres korzystania z usługi supervoip.pl, dzięki któremu może on podłączyć się do sieci supervoip.pl
- Numer stacjonarny - unikatowy numer z telefonicznej sieci publicznej udostępniony przez Operatora
- Wirtualny numer komórkowy - unikatowy numer z telefonicznej sieci mobilnej użyczony użytkownikowi i przekierowany na telefon stacjonarny przez Operatora
- Opłata Abonamentowa - cykliczna opłata której wysokość ustalona jest w cenniku.
- Postpaid – rodzaj rozliczenia za usługi z dołu. Faktura wystawiana jest na początku miesiąca za ubiegły miesiąc.
- Prepaid – rodzaj rozliczenia za usługi z górny. Faktura wystawiana jest za każde zasilenie konta.
- Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. z dnia 14 września 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Pojęcia nie zdefiniowane w § 2, a zdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, użyte zostały w Regulaminie zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez Prawo Telekomunikacyjne.
 

 
  
§ 3. Umowa o świadczenie Usług
1.     Z chwilą elektronicznej akceptacji przez Użytkownika Regulaminu oraz pierwszego zasilenia konta i przejścia procesu weryfikacji, Użytkownik przyjmuje Ofertę, a pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa, której Regulamin i Oferta stanowią integralną część.
2.     Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Z chwilą zawarcia Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi Usług a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług i ponoszenia Opłat zgodnie z aktualną Ofertą. Aktualna Oferta, znajduje się na stronie www.supervoip.pl
3.     Zawarcie i wykonywanie Umowy przez Operatora uzależnione jest od istnienia technicznych warunków w lokalizacji Użytkownika.
4.     Podczas rejestracji Użytkownik obowiązany jest przekazać Operatorowi prawdziwe dane osobowe lub firmowe.
5.     Rejestracja w systemie skutkuje przydzieleniem konta SIP w sieci supervoip.pl.
6.     Użytkownik zobowiązany jest do wskazania poprawnego adresu świadczenia usług oraz poprawnego adresu email za pomocą którego Operator będzie kontaktował się w sprawach dotyczących płatności i rozliczeń za Usługi.
7.     Uruchomieniu Usług następuje po przejściu procesu weryfikacji.
8.     Operator może odmówić zawarcia Umowy lub świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie spełnia warunków wynikających z Regulaminu, nie przeszedł pozytywnie weryfikacji, lub nie spełnia innych warunków ustalonych przez Operatora.
9.     Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych w panelu Użytkownika, w szczególności: nazwy firmy Użytkownika, adresu, numeru NIP, numerów telefonów, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail.
10.   Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
11.   Operator jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Użytkownika o wszelkich zmianach danych Operatora, w szczególności: nazwy firmy Operatora, formy prawnej, adresu Operatora, adresu do korespondencji, numeru NIP, numerów telefonów, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail.
12.   Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli poprzez korzystanie z Usług, swoim działaniem lub zaniechaniem Użytkownik powoduje lub może spowodować szkody finansowe i techniczne operatora lub innych abonentów sieci. § 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy
1.     Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje gdy stan konta użytkownika jest ujemny przez okres przynajmniej 3 miesięcy.
2      Użytkownik ma możliwość usunięcia konta w każdej chwili. Jeśli jego stan konta w momencie usunięcia jest ujemny nie musi go doładowywać. Jeśli usunie konto przy stanie dodatnim wpłacone środki mogą zostać zwrócone na jego prośbę.

3. W przypadku usunięcia konta Użytkownika ze stanem dodatnim konta i zwrócenia się do Operatora o zwrot środków, Operator naliczy Użytkownikowi opłatę manipulacyjną w wysokości 25,00 złotych i zwróci Użytkownikowi pozostałe środki na koncie. Zwrot kwoty możliwy jest po po odesłaniu podpisanej faktury korygującej. Postanowienie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; w takim wypadku zwrot środków nastąpi bez poboru opłaty manipulacyjnej.
4.     Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usług z przeniesieniem swoich numerów do innego operatora.
5.     Przeniesienie numerów jest możliwe jeśli użytkownik co najmniej raz zasilił konto i ma stan konta dodatni w momecie przesłania wniosku od innego operatora.
6.     Jeśli użytkownik przeniósł numer do innej sieci, kolejnych numerów nie będzie mógł już zamawiać w sieci SuperVoIP.

 
§ 5. Zawieszenie świadczenia Usług
1.     Świadczenie usług zostanie wstrzymane gdy Użytkownik
a) narusza postanowienia regulaminu oraz naruszone zostanie powszechnie obowiązujące prawo.
b) Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie
c) swoim działaniem powoduje lub może spowodować szkody lub zagrożenia dla funkcjonowania lub integralności Platformy lub połączonych z nią systemów.
po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego Użytkownikowi w tym celu dodatkowego terminu.
2.     W przypadku gdy stan konta jest ujemny Operator zablokuje możliwość wykonywania połączeń wychodzących.
3.     W przypadku kont postpaid (firmowych) połączenia wychodzące zostaną zablokowane gdy użytkownik nie opłaci faktury w terminie 14 dni od daty jej wymagalności.
4.     W przypadku gdy użytkownik posiada numer zagraniczny i posiada ujemny stan konta przez 14 dni, numer zagraniczny zostanie usunięty.


§ 6. Zakres Usług
1.     Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.supervoip.pl, w szczególności przedmiotem oferowanych usług jest realizacja połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet.
2.     Operator może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika poprzez panel dostępny na stronie panel.supervoip.pl


§ 7. Opłaty za świadczenie Usług
1.     Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
Zmiana cennika usług skutkująca wzrostem cen za Usługi, wymaga poinformowania Użytkownika przez Operatora pisemnie, co najmniej jeden okres rozliczeniowy przed jego wejściem w życie obniżenie opłat za usługi nie wymaga zachowania powyższego terminu.
2.     W przypadku rozliczeń prepaid konto użytkownika obciążane jest za usługi według aktualnych cen pierwszego dnia miesiąca a za połączenia wychodzące konto obciążane jest na bieżąco. Opłaty pobierane są automatycznie z jego konta z panelu.
3.     Opłaty abonamentowe za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (prepaid) lub z dołu w przypadku postpaid.
4.     Użytkownik dokonuje zasileń konta poprzez przelewy bankowe lub poprzez system szybkich płatności elektronicznych. Za każde doładowanie konta użytkownik może otrzymać fakturę VAT (jeśli zarejestrował konto na firmę). Użytkownicy, którzy mają podpisaną umowę postpaid opłacają usługi i połączenia za pomocą faktury VAT wystawionej pierwszego dnia miesiąca za ubiegły miesiąc.
5.     Korespondencja dotycząca płatności i rozliczeń Użytkownika będzie kierowana przez Operatora poprzez konto email wskazane przez Użytkownika. Faktury VAT są wysyłane pocztą elektroniczną na wskazane konto przez Użytkownika.
6.     Operator wznowi świadczenie zawieszonych usług po wpłynięciu wszystkich zaległych należności na konto Operatora lub po uzupełnieniu stanu konta.
7.     W przypadku wpłynięcia zapytania o dane abonenta z Prokuratury lub od Policji Operator może naliczyć opłatę w wysykości 25 zł za udzielenie takiej informacji.

 
§ 8. Rozliczenia
1.     Użytkownik może dokonywać wpłat na Konto w dowolnym terminie. Wpłaty takie zwiększają saldo Konta w chwili uznania rachunku bankowego Operatora ich kwotą.
2.     Użytkownik, z chwilą uznania rachunku bankowego Operatora kwotą wpłaty, otrzyma fakturę VAT na kwotę brutto równą dokonanej wpłacie. Faktura będzie dostępna (jeśli użytkownik ma konto zarejestrowane na firmę) w panelu Użytkownika oraz zostaje wysłana emailem zaraz po zaksięgowaniu.
3.     Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez podpisu Użytkownika oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres podany w Panelu Użytkownika.
4.     Użytkownikowi nie przysługują żadne odsetki od środków zdeponowanych na Koncie.

 
§ 9. Zobowiązania Operatora
1.    Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników Usługi supervoip.pl.
2.    Operator nie gwarantuje dostępu do połączeń audiotekstowych 70x.
3.    Operator stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw konserwacyjnych zawiadomi Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.    Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
5.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
-      przyczyn o charakterze Siły Wyższej np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i innych będących poza kontrolą Operatora,
-      niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
-    niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
-    błędnej konfiguracji usług, urządzeń i systemów wykonaną przez Użytkownika,
-    podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę.
-     za nieuprawnione skorzystanie z usługi przez inny podmiot niż Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do konta i urządzeń na których zainstalowana jest usługa SuperVoIP
6.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkownika w trakcie połączenia, z uwagi na fakt, iż nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera oraz nie modyfikuje takich treści.
7.   W przypadku przerwy w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych trwającej dłużej niż 24 godziny z winy Operatora Użytkownik ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 średniego Użycia Miesięcznego Użytkownika, którego dotyczy przerwa w świadczeniu Usługi, liczonego z trzech ostatnich miesięcy przed dniem zaistnienia przerwy. W przypadku, gdy do dnia zaistnienia przerwy nie minęły trzy miesiące od dnia zawarcia Umowy, średnie Użycie Miesięczne liczy się jako średnią z okresu od dnia zawarcia Umowy do zaistnienia przerwy.
8.   W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Użytkownik nie może żądać zapłaty kary umownej.
9.   W przypadkach, o których mowa powyżej, Użytkownik nie może żądać zapłaty kary umownej za przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych po upływie 12 miesięcy od zdarzenia uzasadniającego roszczenie o odszkodowanie oraz za okres przerwy dłuższy niż 12 miesięcy.
10. W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych Użytkownika i innych danych Operator zastrzega sobie prawo do identyfikacji Użytkownika podczas kontaktu Użytkownika z Operatorem.
§ 10. Oświadczenie Użytkownika
1.   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi supervoip.pl przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet.
2.   Użytkownik oświadcza że zapoznał się i zaakceptował powyższy regulamin przed zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia Usług.
3.   Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez Użytkownika konto email jest użytkowane wyłącznie przez Użytkownika i zapewnia bezpieczeństwo przekazu komunikatów w rozumieniu art. 175 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne.
4.   Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Regulaminu, z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i upoważnia Operatora do przekazywania tych danych podmiotom uprawnionym, w szczególności współpracującym z Operatorem w związku ze świadczeniem Usług.
§ 11. Pomoc techniczna i kontakt
1.   Użytkownik może zgłosić problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres 
pomoc@supervoip.pl lub telefonicznie pod numerem 612504000.
2.   W sprawach pomocy technicznej z Operatorem powinny kontaktować się wyłącznie osoby wyznaczone przez Użytkownika.
3.   Operator dołoży wszelkich starań, aby termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia techniczne nie przekraczał jednego dnia roboczego.
4.   Wszelka korespondencja powinna być przekazywana na adres email: 
info@supervoip.pl lub tradycyjną pocztą na adres Operatora. 
5.   Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu technicznego, a tym samym przerw w dostępie Użytkownika od sieci na czas możliwie najkrótszy, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o planowanym wyłączeniu pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Użytkownika w Umowie, z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Przerwy konserwacyjne dokonywane są tylko i wyłącznie w godzinach nocnych, tj między 24.00 a 6.00.§ 12. Postępowanie reklamacyjne
1.     Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w terminie do 12 miesięcy od dnia zdarzenia skutkującego reklamacją.
2.     Użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Operatora, w szczególności połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych, kwestionujący wysokość naliczonych przez Operatora opłat lub podnoszący niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, a także przerwy w świadczeniu usług płatnych okresowo, trwającej co najmniej 24 godziny mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego poprzez adres e-mail lub listem polecony na adres Operatora: ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań lub faxem: 612504001
3.     Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu listu zawierającego reklamację lub otrzymania faksu lub widomości e-mail, bądź też dzień przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego telefonicznie.
4.     Operator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja, o której mowa powyżej była rozpatrywana niezwłocznie a Użytkownik otrzymał na nią odpowiedź nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora reklamacji. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
5.     Odpowiedź Operatora na reklamację będzie zawierać poza uzasadnieniem prawnym i faktycznym także rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.
6.     W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Klient może w terminie 14 dni wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji na adres Operatora, który rozpatrzy odwołanie i udzieli Klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.


§ 13. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem
danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) jest ST LINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Sielska 17a, 60-129, Poznań, NIP: 779-246-72-42, Regon: 367731529, KRS:0000684755, tj. Operator Sieci SuperVoip.pl.

2. Operator wyjaśnia, iż:
a. podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Umowy; zakres danych przetwarzanych przez Operatora określa Polityka prywatności;
b. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO tj. w celu realizacji Umowy oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Prawa Telekomunikacyjnego;
c. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego;
d. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Operatora, w tym okres przedawnienia tych roszczeń, oraz przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, w tym okres niezbędny do złożenia reklamacji – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;
e. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia, w zakresie nieobjętym realizowanymi przez Administratora obowiązkami wynikającymi z Prawa Telekomunikacyjnego;
f. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszał obowiązujące przepisy.
3. Użytkownik może powierzyć Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie zwykłych danych osobowych klientów Użytkownika co najmniej w zakresie:
- Imion,

- Nazwisk,

- Nazwy firmy,

- Numerów telefonów

 
4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie dokonywane w celu wykonania dodatkowych funkcjonalności przewidzianych w ramach Sieci SuperVoip.pl, w szczególności na potrzeby utrzymania książki kontaktów Użytkownika i następuje z chwilą wprowadzenia pierwszych danych osobowych w Sieci SuperVoip.pl przez Użytkownika.

5. Operator, w ramach powierzenia, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej zobowiązuje się:
a. przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; za udokumentowane polecenie administratora (Użytkownika) Strony uznają każdorazowe wprowadzenie danych dokonane przez Użytkownika po zalogowaniu w Sieci SuperVoip.pl;
b. zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych po stronie Operatora zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
c. podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 RODO i art. 1741 Prawa Telekomunikacyjnego;
d. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
e. w miarę możliwości pomóc Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane Użytkownik przetwarza, w zakresie wykonywania jego praw określonych w rozdziale III RODO;
f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomóc Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
g. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użytkownika, usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie;
h. udostępnić Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych art. 28 RODO oraz umożliwić Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich.

6.  Operator może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych (Podpowierzenie) w drodze umowy podpowierzenia (Umowa Podpowierzenia) innym podmiotom przetwarzającym (Podprzetwarzający), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Użytkownika lub braku jego sprzeciwu zgłoszonego w terminie 3 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zamiarze Podpowierzenia, jego zakresie i osobie Podprzetwarzającego.

7. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Użytkownika na etapie akceptacji Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Operatora.
 Zmiana listy podprzetwarzających nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga zachowania trybu, o którym mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu.


8. Dokonując Podpowierzenia, Operator zobowiąże Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Operatora wynikających z ust. 5 powyżej, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę Podpowierzenia.


9. Operator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.


§ 14. Postanowienia końcowe
1.     Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
2.     Operator będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał dane Użytkownika zawarte w Umowie w celu jej wykonania, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
3.     Operator ma prawo organizować promocje, zmieniające w wyznaczonym okresie zasady i warunki świadczenia Usług określone w powszechnie obowiązującym prawie polskim. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Operatora.
4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.§ 15. Obowiązywanie regulaminu
1.     Wszelkie zmiany w Regulaminie i Ofercie publikowane będą na stronie www.supervoip.pl oraz w Panelu Użytkownika w terminie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wejściem tych zmian w życie.
2.     Do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian, poprzez doręczenie wypowiedzenia na piśmie do Operatora. W takim wypadku Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, chyba że zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania do potrzeb powszechnie obowiązującego prawa lub usunięcia klauzul niedozwolonych. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w Regulaminie lub Ofercie.
3.     Pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika niektóre postanowienia Regulaminu lub Oferty mogą być modyfikowane ogłaszanym przez Operatora regulaminem promocji.
4.     Regulamin obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.