Klauzula informacyjna - formularz kontaktowy


Administratorem danych osobowych jest ST Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, e-mail: info@supervoip.pl.

Administrator informuje, że:
  1. podanie danych osobowych jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadanie za pomocą formularza kontaktowego pytanie; zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
  2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. na podstawie Państwa zgody w powyższym celu;
  3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji usług telekomunikacyjnych;
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora, w tym okres przedawnienia tych roszczeń, jeśli Państwa zapytanie będzie miało związek z tymi roszczeniami, oraz przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, w tym okres niezbędny do złożenia reklamacji, jeśli Państwa zapytanie będzie miało związek ze złożoną reklamacją, lub samo będzie stanowić taką reklamację – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;
  5. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia i usunięcia;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszał obowiązujące przepisy.