Klauzula informacyjna - rejestracja


Administratorem danych osobowych jest ST Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, e-mail: info@supervoip.pl.

Administrator informuje, że:
1. podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o Regulamin dostępny pod adresem: https://www.supervoip.pl/pomoc/regulaminy oraz wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. z dnia 14 września 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) Prawo Telekomunikacyjne; ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne), zgodnie z treścią Polityki Cookies dostępnej pod adresem: https://www.supervoip.pl/polityka-cookies
2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługi telekomunikacyjne oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego;
3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego, jak również podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji usług telekomunikacyjnych;
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora, w tym okres przedawnienia tych roszczeń, oraz przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, w tym okres niezbędny do złożenia reklamacji – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;
5. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia w zakresie nieobjętym realizowanymi przez Administratora obowiązkami wynikającymi z Prawa Telekomunikacyjnego;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszał obowiązujące przepisy